Paslaugos

Asmenų skundų, pranešimų, prašymų nagrinėjimas;

Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimas;

Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimas;

Derinimas dėl nepratekančio dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietos saugomoje teritorijoje;

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas;

Žemės sklypų kadastrinių matavimų planų derinimas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-25